نميدانم چرا؟؟؟

جان کاه منی و دل فزای همه ای

               دلبند منی و دلگشای همه ای

                              بيگانه شدی با من و اين هيچم نيست

                                                اين ميکشدم که آشنای همه ایدوست و دشمن

دوستت دارم و دانم که تويی دشمن جانم

                  از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

       غمم اين است که چون ماه نو انگشتنمايی

                      ور نه غم نيست که در عشق تو رسوای جهانم............

/ 0 نظر / 45 بازدید