انديشه هستی

مرا انديشه هستی هوس بود ..                    

                    هوس هم بود اگر يک لحظه بس بود

      چو در اين ره به غفلت پا نهادم....

                               به هر گامم غمی در پيش و پس بود

          به هر سو روی کردم هيچ سو بود....

                                      به هر کس دل سپردم هيچ کس بود

مرا نام گلی گر بر زبان رفت....

            ز پی نيش هزاران خارو خس بود

                               نشد معلوم در فرهنگ اين ملک...

                                چرا معنای آزادی قفس بود......؟؟

 

/ 1 نظر / 37 بازدید
کم و بیش

تو در من چه دیدی که اینگونه شدی؟